Regulamin konkursu

Regulamin konkursu BRANDOM

1. Organizatorem niniejszego konkursu właściciel marki BRANDOM.
2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie („Regulamin”), zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i rozpoczyna się lub kończy zgodnie z podaną datą w mediach społecznościowych i/lub https://brandom.pl/ w chwili publikacji postu konkursowego na kanałach społecznościowych organizatora. W okresie trwania Konkursu osoba wskazana w pkt 5 poniżej może zgłosić w nim swój udział w charakterze Uczestnika. Zgłoszenie udziału w konkursie odbywa się poprzez wykonanie czynności opisanych w pkt 7 poniżej. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora w sposób wskazany w Regulaminie w terminie zgodnie z publikacją wskazaną w pkt3.
4. Konkurs prowadzony jest zarówno w lokalu organizatora z wykorzystaniem miediów społecznościowych, za pośrednictwem których Uczestnicy będą mogli wykonać zadanie konkursowe. Czynnikiem decydującym o wygranej będzie zadanie konkursowe opisane w Kanałach Organizatora i/lub pkt 7 poniżej.
5. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, będące klientami marketu budowlanego BRANDOM, które w momencie rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i/lub posiadają konto użytkownika w portalu społecznościowym Facebook („Uczestnik”). Uczestnik może brać udział w Konkursie wyłącznie osobiście. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik jest obowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu dostępnego pod Postem Organizatora i/lub stronie www. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i zgodą na udostępnianie wizerunku Uczestnika przez Organizatora.
6. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. Uczestnik poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy, powiadomienia o wygranej oraz dostarczenia Nagrody.
7. Warunkiem udziału w Konkursie i ubiegania się o Nagrodę jest spełnienie wszystkich, poniżej wskazanych warunków zgłoszenia łącznie:dokonanie zakupu w BRANDOM na kwotę 100 zł lub powyżej, pozostawienie numery telefonu oraz imienia, a także: polubienie profilu Organizatora w portalu Facebook, polubienie („Post”),i powielenie informacji ( „Udostępnienie” jeżeli użytkownik posiada konto w mediach społecznościowych.
8.Odpowiedź na zadanie Konkursowe Uczestnika winno być efektem jego chęci do realizacji zakupów w BRANDOM. Każdy Uczestnik ma nieograniczoną ilość szans.
9. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony poprzez bezstronną, powołaną przez Organizatora komisję konkursową składającą się z co najmniej dwóch osób („Komisja Konkursowa”). Komisja dokonuje oceny zadania konkursowego ustalonego w mediach społecznościowych i/lub https://brandom.pl/, które zostały dopuszczone do oceny, zgodnie z pkt 7 powyżej. Komisja Konkursowa będzie nadzorować realizowanie przez Organizatora zobowiązań wynikających z Regulaminu.
10. Komisja Konkursowa wybierze 6 UCZESTNIKÓW i nagrodzi je przewidzianą nagrodą. Pierwszy z wylosowanych uczestników otrzyma nagrodę główną, natomiast pozostałe pięciu uczestników nagrody pocieszenia. Paragony uczestników, którzy nie zostali wylosowani przechodzą do następnego losowania.
11. Komisja Konkursowa nie będzie brać pod uwag Uczestników Konkursowych posiadających elementy: obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści, przemocy lub nietolerancji, noszące znamiona hejtu, sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, naruszające regulamin serwisu Facebook, strony www i/ lub naruszające prawa osób trzecich. Organizator jest uprawniony do usunięcia wyżej wymienionych treści ze swojego Kanału w mediach społecznościowych oraz komentarzy jeżeli weźmie udział w konkursie.
12. W ramach Konkursu wyłoniony zostanie wyłonionych 3 Uczestników oraz kliku dodatkowych w ramach posiadanych zasobów nagród Organizatora. W ramach Konkursu przewidziana została nagroda zwolniona z kwoty podatku. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem Kanału Organizatora na którym ogłoszony został Konkurs oraz w prywatnej wiadomości lub za pomocą numeru telefonu jeżeli został taki podany. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publiczne podanie na Kanale Organizatora informacji o zwycięzcy Konkursu poprzez publiczne podanie nazwy jego profilu w kanale Facebook i udostępnieniu jego zdjęcia po odbiorze nagrody. Zwycięzca otrzyma Nagrodę po ustaleniu podanego terminu przez Organizatora.
13. Nie ma możliwości zamiany Nagrody na inny produkt lub otrzymania równowartości Nagrody w postaci pieniężnej lub przeniesienia praw do Nagrody na osobę trzecią.
14. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że odpowiedź na Zadanie Konkursowe będzie przejawem jego osobistej i indywidualnej chęci i nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w Konkursie z przyczyn od niego niezależnych.
16. Regulamin jest publicznie dostępny przez cały czas trwania Konkursu na Kanale Organizatora pod Postem konkursowym i/lub stronie https://brandom.pl/.
17. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji postu konkursowego.
18. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Facebook ani z nim związany. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator.